"Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk

 

İHALE69
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

 

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

21

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

3. adım 189.511,00 - 1.447.479,00

Sınır Değer

:

İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit yada üstünde

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

TAVŞANLI İLÇE MERKEZİ-KÖYLER-TUNÇBİLEK VE OCAKLAR PERSONEL NAKLİ
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/139122

1-İdarenin

a) Adresi

:

DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2746141007 - 2746145994

c) Elektronik Posta Adresi

:

glisatinalma@gli.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen 2 adet 46 kişilik otobüs,8 adet 27 kişilik midibüs ve 3 adet 17 kişilik minibüsle muhtelif güzergahlarda 8580 sefer karşılığı personel taşıma işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Tavşanlı ilçe merkezi- muhtelif köyler ile Tunçbilek araç park sahası ve Tunçbilek iş yerleri / ocaklar arasıdır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜÇYÜZALTMIŞBEŞ) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu-Durak Mah. Etiler Caddesi No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati

:

01.12.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler,D4 ve üzeri yetki belgesinin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Makine,teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen araçların model yılı 2000 veya üstü model olacaktır. Bu hususun belgelenmesi için İstekliler, teklifleri ile birlikte, kendilerine ait araç çalıştıracaklarsa; araç ruhsatlarının idarece “aslı görülmüştür ibaresi taşıyan” fotokopilerini, kiralık çalıştırılacak araçlar için kiralama sözleşmesini, yeni araç satın alınarak çalıştırılacaksa proforma faturasını sunmaları zorunludur. Bu şartı taşımayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile özel sektöre yapılan personel-öğrenci taşıma ve turizm amaçlı taşıma ile her türlü yolcu taşıma işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası)karşılığı GLİ Müessesesi Müdürlüğü- Satınalma Şube Müdürlüğü (Durak Mah. Etiler Caddesi No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GLİ Müessesesi Müdürlüğü- Gelen Evrak Servisi- Durak Mah. Etiler Caddesi No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


TAVŞANLI İLÇE MERKEZİ-KÖYLER-TUNÇBİLEK VE OCAKLAR PERSONEL NAKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

İHALE70
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA
b)Telefon No: 0274 614 10 07
c)Faks No : 0274 614 59 94 – 95
d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

2-İhalenin;

a)Niteliği ve Türü

b)Miktarı

c) Teslim Yeri

d)İşin Süresi

1- FLOKÜLANT
İKN: 2014/131165
D.NO: 127-GLİ/2014-970

1 KALEMDE
30.000 KG.

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

 60 TAKVİM GÜNÜ  

 

3-İlanın,

 

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

 1- FLOKÜLANT  

24.11.2014 PERŞEMBE

 14.00

 14.00

 50,00 TL

 

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

 

4-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5-İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

Tavşanlı'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

 

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8- Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren , İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11-İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12-İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

14-Kurumumuz,ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15- İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :

 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845

 

İlgilenenlere duyurulur.

 

 

İHALE71
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihalesi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1.İdarenin;

a) Adresi: TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA

b) Telefon Numarası: 0 (274) 614 10 07

c) Faks Numarası : 0 (274) 614 59 94-95

d) Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

2. İhale Konusu Hizmetin;


a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) İşin Yapılacağı Yer

d) İşin Süresi

İşyeri Hekimi Hizmet Alımı İşi
İKN : 2014/152029
DOSYA NO: GLİ/2014-1078

2 Adet

TUNÇBİLEK

 12 AY

 

3. İhalenin;

a) Konusu

 b) Tarihi ve Günü

 

c) Saati

d) Son Teklif Verme Saati

e) Doküman Bedeli
(KDV Dahil)

İşyeri Hekimi Hizmet Alımı İşi

26.11.2014

14:00

14:00

150,00 TL (YÜZELLİ TL)

 

f) İhalenin Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu (Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA)

g) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

h) İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşme.

4. İhale Dokümanının Görülmesi:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler: G.L.İ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. No:22 ( Satınalma Şube Müdürlüğü) Tavşanlı/KÜTAHYA

İhale dokümanının posta-kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, doküman bedelini GLİ Müessesesi Müdürlüğü banka hesaplarından birine (Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845) yatırmak zorundadır.

Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

5- Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA ' adresi Muhaberat Servisi (Gelen Evrak Servisi)'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

6- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845; hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir .

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10- İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11- İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12- İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Bu hizmet ihalesi için kısmi teklif verilemez .

14- Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

 

İşyeri Hekimi Hizmet Alımı İşi Teknik Şartnamesi

 

 

İHALE72
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2-İhale Konusu Hizmetin;

a)Niteliği ve Türü

b)Miktarı

c) İşin Yapılacağı Yer

d)Teslim Süresi/ İşin Süresi

ÖMERLER LAVVARI ŞİST NAKLİ
KİK NO:2014/148681
DOSYA NO: GLİ/2014-1064

700.000 TON
ŞİST ATIĞI

ÖMERLER LAVVARI- 48 PANO ŞİST HARMAN SAHASI

365
(ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BEŞ) GÜN

 

3-İhalenin;

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

ÖMERLER LAVVARI ŞİST NAKLİ
KİK NO:2014/148681
DOSYA NO: GLİ/2014-1064

28/11/2014
CUMA

14:00

14:00

150,00 TL

 

f)Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü: Birim Fiyat Sözleşme  

4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini:

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.  

5-İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer:

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI  

6-Teklifler:

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

7-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.  

8- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 oranından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki teminatların GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001 ; Halk Bankası TR820001200952800013000005 ; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 90(Doksan) takvim günü olmalıdır.  

10- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

11- İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.  

12- İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz .  

13- Bu ihalelerde kısmi olarak teklif verilemez.  

14- Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

 

ÖMERLER LAVVARI ŞİST NAKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

İHALE73
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94 – 95

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2-İhalenin;

a)Niteliği ve Türü

b)Miktarı

c) Teslim Yeri

d)İşin Süresi

1-ENERJİ NAKİL HATTI
İKN: 2014/151485
D.NO: 501-GLİ/2014-1085

1 KALEMDE
1 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

 60 TAKVİM GÜNÜ  

 

2-GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ
İKN:2014/151679
D.NO:502-GLİ/2014-1086

2 KALEMDE
2 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

60 TAKVİM GÜNÜ

 

3-OKSİJEN MASKESİ İKN:2014/153985
D.NO:213-GLİ/2014-1101

1KALEMDE
800 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI 

90 TAKVİM GÜNÜ

 

4-STANDART POMPA YEDEKLERİ
İKN:2014/151967
D.NO:291-GLİ/2014-1089

11 KALEMDE 274 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

45 TAKVİM GÜNÜ

 

5-YERALTI TAHKİMATI HİDROLİK SİSTEM YEDEKLERİ
İKN:2014/153131
D.NO:291-GLİ/2014-1089

27 KALEMDE 840 ADET
630 TAKIM

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI 

75 TAKVİM GÜNÜ

 

6-VİNÇ TAVAN RAY HATTI PROJESİ VE İMALATI
İKN:2014/154420
D.NO:581-GLİ/2014-1102

1 KALEMDE
1 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

 

150 TAKVİM GÜNÜ

 

3-İlanın,

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

 1-- ENERJİ NAKİL HATTI

01.12.2014 PAZARTESİ

 14.00

 14.00

 50,00 TL

2- GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

01.12.2014 PAZARTESİ

 15.00

 15.00

 50,00 TL

3- OKSİJEN MASKESİ    

01.12.2014 PAZARTESİ

 16.00

 16.00

 50,00 TL

4-STANDART POMPA YEDEKLERİ  

02.12.2014
SALI

 14.00

 14.00

 50,00 TL

5-YERALTI TAHKİMATI HİDROLİK SİSTEM YEDEKLERİ  

02.12.2014
SALI

 15.00

 15.00

 50,00 TL

6-VİNÇ TAVAN RAY HATTI PROJESİ VE İMALATI

 

02.12.2014
SALI

 16.00

 16.00

 50,00 TL

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

 

4-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5-İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

Tavşanlı'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren,İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 -İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 -İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 -İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Enerji nakil hattı,oksijen maskesi,vinç tavan ray hattı projesi ve imalatı ihalelerinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14 -Kurumumuz,ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15- İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :

 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845

 

İlgilenenlere duyurulur .

 

ENERJİ NAKİL HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

OKSİJEN MASKESİ   TEKNİK ŞARTNAMESİ

STANDART POMPA YEDEKLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

YERALTI TAHKİMATI HİDROLİK SİSTEM YEDEKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YERALTI TAHKİMATI HİDROLİK SİSTEM YEDEKLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

VİNÇ TAVAN RAY HATTI PROJESİ VE İMALATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

VİNÇ TAVAN RAY HATTI PROJESİ VE İMALATI EK TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

İHALE74
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ
 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin ;

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2-İhalenin;

 

a)Niteliği ve Türü

 b)Miktarı

c)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer

d)Teslim Süresi/ İşin Süresi

BY Panodan 1. 000.000 ton Kömürün Üretimi ve Taşınması İşi İKN:2014/151139
Dosya No: GLİ/2014-1082

 1.000.000 Ton  

 TKİ - GLİ Müessesesi Müdürlüğü
BY Pano - Ömerler Lavvar arası
 

 

 

  334 GÜN

 

3-İlanın;

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

BY Panodan 1. 000.000 ton Kömürün Üretimi ve Taşınması İşi

 

03.12.2014
Çarşamba

14:00

14:00

200.00 TL

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

 

4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini :

a)İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

 

b) -İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer:

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

 

5-Teklifler:

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı / KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu veya sözleşme düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir .

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 90 takvim günü olmalıdır.

 

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

10- İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

 

11- İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz .

 

12 -Yukarıda belirtilen ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir.

 

13 -İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

 

14 -Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

 

İlgilenenlere duyurulur .

 

 

 

 

BY PANODAN 1.000.000 TON KÖMÜRÜN ÜRETİMİ VE TAŞINMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

 
 
 

 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43300 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr   webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ