"Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk

 

 

İHALE 12
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ
 

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

14

Yasal Kapsam

:

13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

2. adım 100.777,00 - 201.563,00

Ortak Alım

:

Hayır

PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOSU SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOSU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2015/26159

1-İdarenin

a) Adresi

:

DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2746141007 - 2746145994

c) Elektronik Posta Adresi

:

glisatinalma@gli.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ADI Kapasite İstek miktarı PRİZMATİK TİP MODÜLER SU DEPOSU 150 m³ 2 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

GLİ Müessesesi Müdürlüğü, Ömerler Yeraltı Harici Karo ve Mekanize Karo Tesislerinde gösterilecek yerlere, montajları yapılmış olarak ve çalışır durumda teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Su depoları; Ömerler yeraltı harici karo ve mekanize karo tesislerinde gösterilecek yerlere, montajları yapılmış olarak ve çalışır durumda 90 takvim günü içinde teslim edilmesine ilişkin tutanak işin teslim tarihi olarak kabul edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müd. İhale Salonu (Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA)

b) Tarihi ve saati

:

31.03.2015 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Paslanmaz çelik prizmatik modüler su depolarına ait, CE belgesi, hizmet yeterlilik belgesi , ISO 9001-2008 Kalite Sistem Belgeleri ve teklif edilen ürünün tüm sertifikaları teklifle birlikte verilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü (Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini GLİ Müessesesi Müdürlüğünün, Tavşanlı şubelerinden (Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 hesaplarından herhangi birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GLİ Müessesesi Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi (Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

 

 

İHALE 15
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ  

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

7

Yasal Kapsam

:

13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 201.563,00

Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 3.387.002,50

İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 67.740.050,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

:

İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının altında

TORBALAMA TESİSİSAHA BETONU YAPIMI

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

TORBALAMA TESİSİ SAHA BETONU YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2015/25825

1-İdarenin

a) Adresi

:

DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2746141007 - 2746145994

c) Elektronik Posta Adresi

:

glisatinalma@gli.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik şartnamede belirtilmiştir
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Tunçbilek

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

 


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GLİ Müessese Müdürlüğü Durak Mah. Etiler Cad. No :22 Tavşanlı/KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati

:

27.03.2015 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A XVIII Grubu İşler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

- İnşaat Mühendisliği Diploması


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı GLİ Müessese Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü -TAVŞANLI adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birisine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GLİ Müessese Müdürlüğü Muhaberat (Gelen Evrak) Servisi Tavşanlı/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


TEKNİK ŞARTNAME

 

 

 

 

İHALE 17
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ  

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir:

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA
b)Telefon No: 0274 614 10 07
c)Faks No : 0274 614 59 94
d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2-İhalenin;

a)Adı, Niteliği ve Türü

b)Mikta

c)Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer

d)İşin Süresi

DEMİR VE ÇELİK ÜRÜNLERİ ALIMI

54 KALEMDE 205765 KĞ.

TUNÇBİLEK

90 TAKVİM GÜNÜ

 

 

 

 

 

3-İlanın;

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

DEMİR VE ÇELİK ÜRÜNLERİ ALIMI

31.03.2015
SALI

15,00

15.00

50,00 TL.

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI / KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi.

h)Sözleşme Türü : Birim Fiyat Hizmet Alımı.

  4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, yukarıda konu karşısında belirtilen bedel üzerinden( 50-TL ) temin etmeleri zorunludur.  

5-İhale Dokümanını temin edileceği yer :

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şubesi Müdürlüğü.  

6- İstekliler, tekliflerini; her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden, sözleşme düzenlenecektir.  

7- İstekliler, tekliflerini, bu ilanın 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar, TKİ Kurumu- Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü - Durak Mahallesi, Etiler Caddesi-TAVŞANLI/KÜTAHYA adresindeki Muhaberat Servisi 'ne verebilecekleri gibi, iadeli-taahhütlü posta yoluyla da gönderebilirler .  

8- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki nakit teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen hesaplarından birine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içine konulması gerekir:

VAKIFBANK: TR390001500158007293619845

ZİRAAT BANKASI: TR280001000181335975645001

HALK BANKASI: TR820001200952800013000005  

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

10- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11- İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.  

12- İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.  

13- İhale konusu mal alımını, alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

14- Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.  

15- Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir. İlgilenenlere duyurulur.

 

TEKNİK ŞARTNAME

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

İHALE 18
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ
 

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

14

Yasal Kapsam

:

13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

2. adım 100.777,00 - 201.563,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının altında

GÜVENLİK RAPORU VE DAHİLİ ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

Güvenlik Raporu ve Dahili Acil Eylem Planı Hazırlanması İşi  hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2015/25564

1-İdarenin

a)  Adresi

:

DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)  Telefon ve faks numarası

:

2746141007 - 2746145994

c)  Elektronik Posta Adresi

:

glisatinalma@gli.gov.tr

ç)  İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a)  Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Güvenlik Raporu ve Dahili Acil Eylem Planı Hazırlanması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)  Yapılacağı yer

:

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İ.R:4364 Ruhsat No.lu imtiyaz sınırları

c)  Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren  210(ikiyüzon) gündür


3- İhalenin

a)  Yapılacağı yer

:

Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü Satınalma Şubesi Tavşanlı/KÜTAHYA

b)  Tarihi ve saati

:

13.04.2015 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3.  İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmış Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi 


4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  % 40  oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu şartnamede adı geçen benzer iş ise;  güvenlik raporu, acil durum müdahale planı hazırlama, güvenlik yönetim sistemi kurma konularında yapılan ve yapılmakta olan işlerdir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6.  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  200 TRY (Türk Lirası)  karşılığı  Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü Satınalma Şubesi  adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için  210 TRY (Türk Lirası) , yurtdışı için  220 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini  GLİ Müessesesi Müdürlüğünün İş Bankası Tavşanlı Şubesi 365846, TC Ziraat Bankası Tavşanlı Şubesi 33597564-5001, Halk Bankası Tavşanlı Şubesi 528-1300005 nolu hesaplarından birisine  yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisi  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.  İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  90 (Doksan)  takvim günüdür. 

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

İHALE 19
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ
 

 

TKİ.GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2-İhalenin;

a)Niteliği ve Türü

b)Miktarı

c)Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer

d)İşin Süresi

1- Oksijen Maskesi
Dosya No: 213-GLİ/2015-279
İKN: 2015 / 28350

1 Kalemde,
(1000 adet)

Tunçbilek

90 (Doksan)
Takvim Günü

 

2- GI 110 ve GI 140 Özel Demir Bağ Profilleri
Dosya No: 02-GLİ/2015-234
İKN: 2015 / 26592

 

2 Kalemde,
(115650 kg)

 

Tunçbilek

120 (Yüzyirmi)
Takvim Günü

 

3- Kaytan Başlı Boru
Dosya No: 108-GLİ/2015-312
İKN: 2015 / 37264

1 Kalemde,
(5000 Metre)

Tunçbilek

75 (Yetmişbeş)
Takvim Günü

 

 

3-İlanın;

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

1- Oksijen Maskesi
Dosya No: 213-GLİ/2015-279
İKN: 2015 / 28350

07.04.2015
Salı

14.00

14.00

50 TL

2- GI 110 ve GI 140 Özel Demir Bağ Profilleri
Dosya No: 02-GLİ/2015-234
İKN: 2015 / 26592

07.04.2015
Salı

15.00

15.00

50 TL

3- Kaytan Başlı Boru
Dosya No: 108-GLİ/2015-312
İKN: 2015 / 37264

07.04.2015
Salı

16.00

16.00

50 TL

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI / KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Birim Fiyat Mal Alım Sözleşme.

 

4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

 

5-İhale Dokümanını temin edileceği yer :

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü.

 

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden, İdare tarafından yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır .

 

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile takvim günü olmalıdır.

 

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

10- İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

 

11- İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

 

12- İhale konusu mal alımını, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

13- Bu ihalede, tamamına ve kalem bazında kısmi teklif verilebilir .

 

14- Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735

Sayılı Kanunlara tabii değildir.

 

İlgilenenlere duyurulur.

 

OKSİJEN MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÖZEL DEMİR BAĞ PROFİLLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÖZEL DEMİR BAĞ PROFİLLER TEKNİK RESİM

KAYTAN BAŞLI BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAYTAN BAŞLI BORU İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43300 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr   webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ