"Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk

 

İHALE29
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

KİLİTLİ PARKE BORDÜR YAPTIRILACAKTIR

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

KİLİTLİ PARKE BORDÜR YAPIMI   yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt Numarası

:

2014/56522

1-İdarenin

a)   Adresi

:

DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)   Telefon ve faks numarası

:

2746141007 - 2746145994

c)   Elektronik Posta Adresi

:

glisatinalma@gli.gov.tr

ç)   İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a)   Niteliği, türü ve miktarı

:

döşeme kaplaması yapılması 14.282,08m² oluk taşı döşenmesi 4.152m bordür döşenmesi 4.082m Kırmataş şose ve asfalt sökülmesi 589,199m³ Bordür sökülmesi 4.082m
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)   Yapılacağı yer

:

Tunçbilek

c)   İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren   7   gün içinde  
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç)   İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren   45 (Kırkbeş) takvim günüdür .


3- İhalenin

a)   Yapılacağı yer

:

GLİ Müessesesi Müdürlüğü – Tavşanlı / KÜTAHYA

b)   Tarihi ve saati

:

14.07.2014 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1.   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  
4.1.1.1.   Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.1.2.   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1.   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2.   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6   Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin   % 50   oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.   Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A XVIII Grubu İşler veya Kilitli Parke ve Bordür Döşenmesi İşleri

4.4.2.   Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği diploması veya Şehir Plancılığı diploması veya Peyzaj Mimarlığı diploması


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.   İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7.   İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1.   İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve   100 TRY (Türk Lirası)   karşılığı   GLİ Satınalma Şube Müdürlüğü- TAVŞANLI adresinden satın alınabilir.  
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil   110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini   GLİ Müessesesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası TR280001000181335975645001;Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 hesaplarından birine   yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  
7.2.   İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8.   Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar   GLİ Muhaberat Servisi- TAVŞANLI/KÜTAHYA   adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9.   İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11.   Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren   60 (Altmış)  takvim günüdür.  

12.   Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13.   Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  

 

 

 

  KİLİTLİ PARKE BORDÜR YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

İHALE 30
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İlan Süresi : 21

Yasal Kapsam : 13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet: 3. adım 189.511,00 - 1.447.479,00

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

GAZLAŞTIRMA TESİS PERSONEL DESTEK HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2014/68861

1-İdarenin

a) Adresi:DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası:2746141007 - 2746145994

c) Elektronik Posta Adresi:glisatinalma@gli.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Toplam 10 ( on) personel çalıştırılması destek hizmeti.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:TUNÇBİLEK

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmidört) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:GLİ Müessesesi Müdürlüğü-Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu- Durak Mah. Etiler Caddesi No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati:12.08.2014 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Açık Maden İşletmeleri ile Enerji Santrallerindeki Kömür Zenginleştirme Tesislerinde, Çimento ve Şeker Fabrikalarındaki Yakıt Hazırlama ve Yakma Tesislerinde, Maden Zenginleştirme, Öğütme Kurutma tesislerinde, Kimyasal Tesislerde, Makine İmalat Sektöründe; montaj, demontaj, revizyon, periyodik koruyucu bakım ve onarım hizmetleri ihale konusu işe benzer işler ile personel çalıştırma esaslı hizmet işleri ayrı ayrı da olsa benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası)karşılığı GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Md. ( Durak Mh Etiler Cd no:22 Tavşanlı/KÜTAHYA) adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birisine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GLİ Müessesesi Müdürlüğü- Gelen Evrak Servisi- Durak Mah. Etiler Caddesi No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

GAZLAŞTIRMA TESİS PERSONEL DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

İHALE 31
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

 

1-İdarenin ;

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

2-İhalenin;

 

 a)Niteliği ve Türü

 b)Miktarı

 c)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer

 d)Teslim Süresi/
İşin Süresi

1- Manyetit (Pelet Keki)
İKN:2014/72542
30-GLİ/2014-632  

1 Kalemde 5.000 Kg.

GLİ Tunçbilek
Tesellüm Ambarı

150 takvim günü

 2- Vakumlu Temizlik Sistemi
İKN:2014/73433
533-GLİ/2014-637  

1 kalemde 1 Adet

 GLİ Tunçbilek
Tesellüm Ambarı

 90 takvim günü

3- Oksijenli Maske
İKN:2014/73456
213-GLİ/2014-638

1 kalemde 700 Adet,

GLİ Tunçbilek
Tesellüm Ambarı

90 takvim günü

 

3-İlanın;

 

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

1- Manyetit (pelet Keki)  

 

10.07.2014 PERŞEMBE

14.00

14.00

30,00 TL

2- Vakumlu Temizlik Sistemi

 

10.07.2014 PERŞEMBE

15.00

15.00

50,00 TL

3- Oksijenli Maske

 

 

10.07.2014 PERŞEMBE

16.00

16.00

50,00 TL

 

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Birim Fiyat Sipariş Mektubu ve birim fiyat sözleşme
4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini :

a)İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı , yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

b) -İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer:
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu / GLİ Müessesesi Müdürlüğü /Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/ KÜTAHYA

5-Teklifler :

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

 

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile takvim günü olmalıdır.

 

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

10- İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

 

11- İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz .

 

12 - Yukarıda belirtilen ihalelerde işin tamamı için teklif verilecektir.

 

13 -İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

 

14 -Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak ,ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

 

İlgilenenlere duyurulur .

 

 

MANYETİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAKUMLU TEMİZLİK SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

OKSİJENLİ MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

İHALE 32
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

21

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

3. adım 189.511,00 - 1.447.479,00

GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

MUHTELİF GİYİM MALZEMELERİalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/71756

1-İdarenin

a) Adresi

:

DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2746141007 - 2746145994

c) Elektronik Posta Adresi

:

glisatinalma@gli.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

23 Kalemde (4461 Takım, 3311 Adet, 3636 Çift) Muhtelif Giyim Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

GLİ Müessesesi Müdürlüğü Makine İkmal Şubesi Tesellüm Ambarı Tunçbilek-Tavşanlı/KÜTAHYA

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 90 (doksan) takvim günü içinde teslim edlecektir. Teslim süresi içersinde kalmak kaydı ile , yüklenici tek parti veya partiler halinde teslimat yapabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şb. Md. İhale Salonu (Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA)

b) Tarihi ve saati

:

04.08.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklifleri ekinde, teklif ettikleri her bir kalem malzeme için numune vereceklerdir.
İstekliler her bir kalem teklifleri için en fazla 2 (iki) numune verebileceklerdir.Dikilmiş numuneler teklif edilen kumaştan olacaktır.İkiden fazla verilecek numune değerlendirilmeyecektir. Ayrıca numuneleri olmayan isteklilerin teklifleri de değerlendirmeye alınmayacaktır.Yüklenici firmalara ait, ihalede uygun bulunan numuneler şahit numune kabul edilip geri verilmeyecek ve bedeli ödenmeyecektir.

İstekliler ayrıca teklifleri ile birlikte, tüm elbiseler,pantolonlar,gömlekler , ve kaban için 1 metre numune kumaş vereceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Md.(Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA) adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845; hesaplarından birisine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GLİ Müessesesi Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi (Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

MUHTELİF GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

MONT ÖN GÖRÜNÜŞ TEKNİK RESMİ

 

İHALE 33
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

KONTEYNER

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

KONTEYNER   alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası

:

2014/69762

1-İdarenin

a)   Adresi

:

DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)   Telefon ve faks numarası

:

2746141007 - 2746145994

c)   Elektronik Posta Adresi

:

glisatinalma@gli.gov.tr

ç)   İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)   Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kalemde 7 Adet Konteyner
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)   Teslim yeri

:

GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı

c)   Teslim tarihi

:

Teslim tarihi, sözleşme tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a)   Yapılacağı yer

:

GLİ Müessesesi Müdürlüğü – Tavşanlı / KÜTAHYA

b)   Tarihi ve saati

:

21.07.2014 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1.   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;  
4.1.1.1.   Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.1.2.   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1.   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2.   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5   İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklifleri ile birlikte fotoğraf,katalog veya istenilen özelliklere göre hazırlanmış teknik resimlerini teklifleri ile birlikte mutlaka vereceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6.   İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7.   İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1.   İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve   50 TRY (Türk Lirası)   karşılığı   GLİ Satınalma Şube Müdürlüğü- TAVŞANLI adresinden satın alınabilir.  
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil   60 TRY (Türk Lirası)   doküman bedelini   GLİ Müessesesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası TR280001000181335975645001;Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 hesaplarından birine   yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  
7.2.   İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8.   Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar   GLİ Muhaberat Servisi- TAVŞANLI/KÜTAHYA   adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9.   İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11.   Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren   60 (Altmış)  takvim günüdür.  

12.   Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

 

 

KONTEYNER ALIMI

 

İHALE 34
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN  

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1-İdarenin ;

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2-İhalenin;

 a)Niteliği ve Türü  

 

 b)Miktarı

c)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer

d)Teslim Süresi/
İşin Süresi

NEVŞEHİR İli ve İlçelerine Kömür Nakli
İKN : 2014/76156
Dosya No: GLİ/2014-668

 

KIRŞEHİR ili ve ilçelerine kömür nakli
İKN:2014/77317
Dosya no: GLİ/2014-672

 

BURDUR ili ve ilçelerine kömür nakli
İKN:2014/77700
Dosya no: GLİ/2014-674

 

ESKİŞEHİR ili ve ilçelerine kömür nakli
İKN:2014/74785
Dosya no: GLİ/2014-653

 

NİĞDE ili ve ilçelerine kömür nakli
İKN:2014/74785
Dosya no: GLİ/2014-663

 

 

 

12.300 Ton

 

 

 11.250 Ton

 

 

8.220 Ton

 

 

12.950 Ton

 

 

19.950 Ton

 Tunçbilek – NEVŞEHİR ili ve İlçeleri Arası

 

 
Tunçbilek-KIRŞEHİR ili ve ilçeleri arası

 

 
Tunçbilek-BURDUR ili ve ilçeleri arası

 

 
Tunçbilek-ESKİŞEHİR ili ve ilçeleri arası

 

 
Tunçbilek-NİĞDE ili ve ilçeleri arası

 63 (altmışüç)
Takvim Günü

 

 
69 ( altmışdokuz)
Takvim günü

 

 
45 ( kırkbeş)
Takvim günü

 

 
54 ( ellidört)
Takvim günü

 

 
104 ( yüzdört)
Takvim günü

 

3-İlanın;

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

NEVŞEHİR İli ve ilçelerine Kömür Nakli

 

KIRŞEHİR ili ve ilçelerine kömür nakli

 

BURDUR ili ve ilçeleri ne kömür nakli

 

ESKİŞEHİR İli ve ilçelerine kömür nakli

 

NİĞDE İli ve ilçelerine kömür nakli

17.07.2014
Perşembe

 

 18.07.2014
Cuma

 

 18.07.2014
Cuma

 

 18.07.2014
Cuma

 

 18.07.2014
Cuma

16:00

 

 
10:00

 

 
11:00

 

 
14;00

 

 
15:00

16:00

 

 
10:00

 

 
11:00

 

 
14:00

 

 
15:00

50,00 TL

 

 
50,00 TL

 

 
50,00 TL

 

 
50,00 TL.

 

 
50,00 TL

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

 

4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini :

a)İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludu

b) -İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer:

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

 

5-Teklifler:

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu veya sözleşme düzenlenecektir.

 

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

 

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

10- İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

 

11- İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz .

 

12 -Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

 

13 -İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

 

14 -Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

 

İlgilenenlere duyurulur .

İHALE 35
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2-İhale Konusu Hizmetin;

a)Niteliği ve Türü

b)Miktarı

c) İşin Yapılacağı Yer

d)Teslim Süresi/ İşin Süresi

ŞOFÖRLÜK HİZMETİ
KİK NO:2014/73893
DOSYA NO: GLİ/2014-646

30 KİŞİ

12 AY

TAVŞANLI VE TUNÇBİLEKTEKİ MUHTELİF İŞYERLERİ

12(ON İKİ) AY

 

3-İhalenin;

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

ŞOFÖRLÜK HİZMETİ
KİK NO:2014/73893
DOSYA NO: GLİ/2014-646

21/07/2014
PAZARTESİ

10:00

10:00

160,00 TL

 

f)Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü: Birim Fiyat Sözleşme

 

4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini:

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

 

5-İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer:

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

 

6-Teklifler:

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

7-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

 

8- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 oranından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001 ; Halk Bankası TR820001200952800013000005 ; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.

 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 90(Doksan) takvim günü olmalıdır.

 

10- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

11- İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

 

12- İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz .

 

13- Bu ihalelerde kısmi olarak teklif verilemez.

 

14- Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

 

 

ŞOFÖRLÜK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

İHALE 36
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

 

TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94 – 95

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

2-İhalenin;

 

a)Niteliği ve Türü

b)Miktarı

c) Teslim Yeri

d)İşin Süresi

1- STANDART POMPA YEDEKLERİ
İKN: 2014/7210
D.NO: 291-GLİ/2014-630

21 KALEMDE
410 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

 75 TAKVİM GÜNÜ

 

 

2-ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA
İKN: 2014/72291
D.NO: 591-GLİ/2014-631

 1 KALEMDE
4 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

 130 TAKVİM GÜNÜ

 

 

3- PH 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR YEDEĞİ İKN:2014/73531
D.NO:242-GLİ/2014-639

8 KALEMDE 29 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

 180 TAKVİM GÜNÜ

 

3-İlanın,

 

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

 1- STANDART POMPA YEDEKLERİ

16.07.2014 ÇARŞAMBA

 14.00

 14.00

 50,00 TL

 2-ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA

16.07.2014 ÇARŞAMBA

15.00

15.00

50,00 TL

3- PH 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR YEDEĞİ

17.07.2014 PERŞEMBE

 14.00

 14.00

50,00 TL

 

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

 

 

4-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adresde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5-İhale Dokümanının Satınalınacağı Yer:

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

 

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8- Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren , İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11-İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12-İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Çok kademeli santrifüj pompa ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14-Kurumumuz,ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15- İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :

 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845

 

İlgilenenlere duyurulur.

 

 

STANDART POMPA YEDEKLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

PH 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR YEDEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

İHALE 37
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

14

Yasal Kapsam

:

13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

2. adım 94.751,00 - 189.511,00

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

YONCALI DİNLENME TESİSLERİ ÇALIŞTIRILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/58088

1-İdarenin

a) Adresi

:

DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2746141007 - 2746145994

c) Elektronik Posta Adresi

:

glisatinalma@gli.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 (dört) kişi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

GLİ Yoncalı Dinlenme Tesisleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 26.07.2014 , işin bitiş tarihi 31.01.2016


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GLİ Müessesesi Müdürlüğü Durak Mah.Etiler Cad.No:22 TAVŞANLI

b) Tarihi ve saati

:

11.07.2014 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, personel çalıştırılması esaslı hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü Satınalma Şubesi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası TR280001000181335975645001;Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GLİ Müessesesi Müdürlüğü Muhaberat Servisi Tavşanlı - Kütahya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

YONCALI DİNLENME TESİSLERİ ÇALIŞTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

İHALE 38
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2-İhalenin;

 a)Niteliği ve Türü

 b)Miktarı

c)Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer

 d)İşin Süresi

1-BURSA İLÇELERİNE
(SYDV'NA) KÖMÜR NAKLİ
(Dosya No:GLİ/2014-645)
(İKN:2014/73844)

 15.150 TON

TUNÇBİLEK-BURSA İLÇELERİ

61
(ALTMIŞBİR)
TAKVİM GÜNÜ

2-ANKARA İLÇELERİNE
(SYDV'NA) KÖMÜR NAKLİ
(Dosya No:GLİ/2014-644)
(İKN:2014/73823)

 24.500 TON

 TUNÇBİLEK-ANKARA İLÇELERİ

 94
(DOKSANDÖRT)
TAKVİM GÜNÜ

3-UŞAK İLÇELERİNE
(SYDV'NA) KÖMÜR NAKLİ
(Dosya No:GLİ/2014-599)
(İKN:2014/69139)

 

 4.300 TON

 TUNÇBİLEK-UŞAK İLÇELERİ

 33
(OTUZÜÇ)
TAKVİM GÜNÜ

 

 

3-İlanın;

 

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

1-BURSA İLÇELERİNE (SYDV'NA) KÖMÜR NAKLİ

 

 

15.07.2014

SALI

 

10.00

 

 10.00

50,00 TL

2-ANKARA İLÇELERİNE (SYDV'NA) KÖMÜR NAKLİ

 

 

15.07.2014
SALI

 

11.00

 

11.00

 

50,00 TL

3-UŞAK İLÇELERİNE (SYDV'NA) KÖMÜR NAKLİ

 

 

15.07.2014

SALI

 

14.00

 

14.00

50,00 TL

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI / KÜTAHYA

g) Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü : Birim Fiyat Hizmet Alım Sözleşme

 

4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

 

5-İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer:

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

 

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

 

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren , İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

 

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

10- İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

 

11- İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

 

12- İhale konusu hizmet, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

13- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

 

14- Kurumumuz,ihalelerle ilgili olarak,ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735

sayılı Kanunlara tabii değildir.

 

İlgilenenlere duyurulur.

 

 

BURSA İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANKARA İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

UŞAK İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

İHALE 39
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihaleleri Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

 

1.İdarenin;

a) Adresi: TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA

b) Telefon Numarası: 0 (274) 614 10 07

c) Faks Numarası : 0 (274) 614 59 94-95

d) Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

 

 

2. İhale Konusu Hizmetin;

 

 


a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri / Yapılacağı Yer

d) İşin Süresi

 

BOLU İL MERKEZİNE KÖMÜR NAKLİ

 

KİK No : 2014/861945

Dosya No: GLİ/2014-689

 

3.000 TON

TUNÇBİLEK- BOLU İL MERKEZİNE KÖMÜR NAKLİ

 

28 (YİRMİSEKİZ) TAKVİM GÜNÜ

 

BİLECİK İLİ ve İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

 

KİK No : 2014/81455

Dosya No: GLİ/2014-690

 

2.827,500 TON

TUNÇBİLEK- BİLECİK İLİ ve İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

 

21 (YİRMİBİR) TAKVİM GÜNÜ

 

MERSİN İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

 

KİK No : 2014/69161

Dosya No: GLİ/2014-600

 

22.600 TON

TUNÇBİLEK- MERSİN İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

 

102 (YÜZİKİ) TAKVİM GÜNÜ

 

ÇANAKKALE İLİ ve İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

 

KİK No : 2014/82273

Dosya No: GLİ/2014-692

 

8.445 TON

TUNÇBİLEK- ÇANAKKALE İLİ ve İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

 

49 (KIRKDOKUZ) TAKVİM GÜNÜ

 

 

 

 

3. İhalenin;

 

a) Konusu

b) Tarihi ve Günü

 

c) Saati

 

d) Son Teklif Verme Saati

 

e) Doküman Bedeli (KDV Dahil)

BOLU İL MERKEZİNE KÖMÜR NAKLİ

 

23.07.2014

ÇARŞAMBA

09:00

09:00

50 (ELLİ) TL

BİLECİK İLİ ve İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

23.07.2014

ÇARŞAMBA

10:00

10:00

50 (ELLİ) TL

MERSİN İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

23.07.2014

ÇARŞAMBA

11:00

11:00

50 (ELLİ) TL

ÇANAKKALE İLİ ve İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

23.07.2014

ÇARŞAMBA

14:00

14:00

50 (ELLİ) TL

 

f) İhalenin Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu Tavşanlı/KÜTAHYA

g) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

h) İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşme.

4. İhale Dokümanının Görülmesi:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler:

G.L.İ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. Satınalma Şube Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA

 

5- Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA ' adresi Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

 

6- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

 

7- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845; hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir .

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 60 (ALTMIŞ) takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10- İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11- İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12- İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Bu hizmet ihalesi için kısmi teklif verilemez.

14- Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

 

İlgilenenlere duyurulur.

BOLU İL MERKEZİNE KÖMÜR NAKLİ

BİLECİK İLİ ve İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

MERSİN İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

ÇANAKKALE İLİ ve İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

 

 

İHALE40
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

Yeni Laboratuvar Binası Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/83362

1-İdarenin

a) Adresi

:

DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2746141007 - 2746145994

c) Elektronik Posta Adresi

:

glisatinalma@gli.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Uygulama Projesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Tunçbilek

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 120(Yüzyirmi) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu-Durak Mah. Etiler Caddesi No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati

:

06.08.2014 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış olan hertürlü proje hizmeti alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Md. ( Durak Mh Etiler Cd no:22 Tavşanlı/KÜTAHYA) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GLİ Müessesesi Müdürlüğü- Gelen Evrak Servisi- Durak Mah. Etiler Caddesi No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

İlgilenenlere duyurulur.

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TANITIMI
YENİ LABORATUVAR BİNASI UYGULAMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……/……/2014

 

 

 

 
 
 

 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43300 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr   webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ