"Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk

 

 

 

   İHALE 42
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihalesi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1.İdarenin;

a) Adresi: TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA

b) Telefon Numarası: 0 (274) 614 10 07

c) Faks Numarası : 0 (274) 614 59 94-95

d) Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2. İhale Konusu Hizmetin;


a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) İşin Yapılacağı Yer

d) İşin Süresi

Şoförlük Hizmet Alımı İşi

KİK NO : 2015/81164

DOSYA NO: GLİ/2015-613

30 Adet

 

Tavşanlı-Tunçbilek İmtiyaz Sahası

 

11 AY 30 GÜN

 

 

3. İhalenin;

a) Konusu

b) Tarihi ve Günü

 

c) Saati

 

d) Son Teklif Verme Saati

e) Doküman Bedeli (KDV Dahil)

GLİ Hafif Vasıta Cinsi Araçların Kullandırılması İçin Şoförlük Hizmet Alımı İşi

04.08.2015
SALI

10:00

10:00

150,00 TL
(ELLİ TL)

 

f) İhalenin Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu (Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA)

g) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

h) İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşme.

4. İhale Dokümanının Görülmesi:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler:

G.L.İ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. No:22 ( Satınalma Şube Müdürlüğü) Tavşanlı/KÜTAHYA

İhale dokümanının posta-kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, doküman bedelini GLİ Müessesesi Müdürlüğü banka hesaplarından birine (Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845) yatırmak zorundadır.

Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

5- Teklifler, yukarıda 3.b ve 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA ' adresi Muhaberat Servisi (Gelen Evrak Servisi)'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

6- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845; hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir .

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10- İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11- İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12- İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

14- Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

01/07/2015

 

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

 

   İHALE 43
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94 – 95

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

 

2-İhalenin;

 

 

a)Niteliği ve Türü

b)Miktarı

c) Teslim Yeri

d)İşin Süresi

1-ELEKTRİK MOTORLARI
İKN: 2015/86622
D.NO: 560-GLİ/2015-649

4 KALEMDE
18 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

 90 TAKVİM GÜNÜ  

 

2- ELEKTRİKLİ TALİ HAVALANDIRMA VANTİLATÖRÜ
İKN: 2015/86676
D.NO: 514-GLİ/2015-648

1 KALEMDE
4 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

 120 TAKVİM GÜNÜ

 

 

 

3-İlanın,

 

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

 1- ELEKTRİK MOTORLARI  

30.07.2015 PERŞEMBE

 14.00

 14.00

 50,00 TL

 2- ELEKTRİKLİ TALİ HAVALANDIRMA VANTİLATÖRÜ

30.07.2015 PERŞEMBE

 15.00

 15.00

 50,00 TL

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

 

4-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5-İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

Tavşanlı'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8- Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren , İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11-İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12-İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Elektrikli tali havalandırma vantilatörü ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.Elektrik motorları ihalesinde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14-Kurumumuz,ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15- İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :

 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845

 

İlgilenenlere duyurulur

 

ELEKTRİK MOTORLARI   TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİKLİ TALİ HAVALANDIRMA VANTİLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

   İHALE 44
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

 

 

TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94 – 95

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

 

2-İhalenin;

 

 

a)Niteliği ve Türü

b)Miktarı

c) Teslim Yeri

d)İşin Süresi

1-HAYAT HATTI
İKN: 2015/87138
D.NO: 213-GLİ/2015-650

1 KALEMDE
11.000 m.

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

 150 TAKVİM GÜNÜ

 

2- WABCO V KOMATSU KAMYON YEDEK PARÇALARI
İKN: 2015/87433
D.NO: 246-GLİ/2015-655

17 KALEMDE
1307 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

90 TAKVİM GÜNÜ

3- HITACHİ EKSKAVATÖR MOTOR (MITSUBISHI) YEDEKLARİ
İKN: 2015/87688
D. NO: 242-GLİ/2015-657

43 KALEMDE 9
TAKIM 226 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

120 TAKVİM GÜNÜ

 

4- DALGIÇ TİP ŞLAMLI SU POMPASI
İKN: 2015-88577
D.NO: 591-GLİ/2015-673

1 KALEMDE
2 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

 

90 TAKVİM GÜNÜ

 

5- INGERSOLL-RAND DELİK MAKİNASI YEDEKLERİ
İKN:2015-90884
D.NO:241-GLİ/2015-698

1 KALEMDE
4 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

 

120 TAKVİM GÜNÜ

 

 

 

 

3-İlanın,

 

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

 1- HAYAT HATTI  

05.08.2015 ÇARŞAMBA

 14.00

 14.00

 50,00 TL

 2- WABCO VE KOMATSU KAMYON YEDEK PARÇALARI    

05.08.2015 ÇARŞAMBA

 15.00

 15.00

 50,00 TL

3- HITACHİ EKSKAVATÖR MOTOR (MITSUBISHI) YEDEKLERİ

05.08.2015 ÇARŞAMBA

 16.00

 16.00

 50,00 TL

4- DALGIÇ TİP ŞLAMLI SU POMPASI

06.08.2015 PERŞEMBE

 14.00

 14.00

 50,00 TL

5- INGERSOLL-RAND DELİK MAKİNASI YEDEKLERİ

06.08.2015 PERŞEMBE

 15.00

 15.00

 50,00 TL

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

 

4-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5-İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

Tavşanlı'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8- Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren , İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11-İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12-İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Hayat Hattı ve Dalgıç Tip Şlamlı Su Pompası ihalelerinde işin tamamı için teklif verilecektir.Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14-Kurumumuz,ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15- İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :

 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845

 

İlgilenenlere duyurulur.

 

 

HAYAT HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HAYAT HATTI PLAN

WABCO VE KOMATSU KAMYON YEDEK PARÇALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

WABCO VE KOMATSU KAMYON YEDEK PARÇALARI İHTİYAÇ LİSTESİ

HITACHİ EKSKAVATÖR MOTOR (MITSUBISHI) YEDEKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HITACHİ EKSKAVATÖR MOTOR (MITSUBISHI) YEDEKLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

DALGIÇ TİP ŞLAMLI SU POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

INGERSOLL-RAND DELİK MAKİNASI YEDEKLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

 

   İHALE 45
GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihalesi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1.İdarenin;

a) Adresi: TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA

b) Telefon Numarası: 0 (274) 614 10 07

c) Faks Numarası : 0 (274) 614 59 94-95

d) Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2. İhale Konusu Hizmetin;


a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) İşin Yapılacağı Yer

d) İşin Süresi

KELES TUNÇBİLEK KÖMÜR NAKLİ
KİK NO : 2015/93324
DOSYA NO: GLİ/2015-703

5.000 TON

Keles Kontrol Şube Müdürlüğü(Keles)-Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi (GLİ)

18 Takvim Günü

 

3. İhalenin;

a) Konusu

b) Tarihi ve Günü

c) Saati

d) Son Teklif Verme Saati

e) Doküman Bedeli (KDV Dahil)

KELES TUNÇBİLEK KÖMÜR NAKLİ

 

29.07.2015
Çarşamba

10:00

10:00

100,00 TL (YÜZ TL)

f) İhalenin Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu (Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA)

g) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

h) İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşme.

4. İhale Dokümanının Görülmesi:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler:

G.L.İ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. No:22 ( Satınalma Şube Müdürlüğü) Tavşanlı/KÜTAHYA

İhale dokümanının posta-kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, doküman bedelini GLİ Müessesesi Müdürlüğü banka hesaplarından birine (Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845) yatırmak zorundadır.

Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

5- Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA ' adresi Muhaberat Servisi (Gelen Evrak Servisi)'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

6- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845; hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir .

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10- İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11- İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12- İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Bu hizmet ihalesi için kısmi teklif verilemez .

14- Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

 

 

TEKNİK ŞARTNAMESİ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43300 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr   webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ